09 224 58 61 - Lostraat 20 - 9880 AALTER vhv@radionmail.be

Info voor dokters

Voor afspraken kan U doorlopend bellen op het telefoonnummer 09 228 03 33 .

Om de patiënten zo weinig mogelijk te laten wachten, en onze werkindeling zo vlot mogelijk te plannen, vragen wij U zoveel mogelijk op afspraak te werken.

Voor echografiën vragen wij U vriendelijk slechts één onderzoek per dag te willen aavragen, gezien er slechts één terug kan betaald worden door het RIZIV per dag.

Aanvraagformulier algemeen

Eén aanvraagformulier per klinische vraagstelling aub.

Abdomen:

 • Bovenbuik : indicaties zijn zeer breed bv cholecystolithiasis, cholecystitis, steatose, leverletsels, pancreascyste, spleno- of hepatomegalie, orgaanlaceratie, algemeen buikpijn.
 • Onderbuik vrouw : uterus en ovaria morfologie en ligging, DD appendicitis, ligging IUD, ovariële cysten, uterusmyoom, vrij vocht in de Douglas.
 • Echo zwangerschap : 1ste zo vroeg mogelijk (volle blaas aub) (vrucht is pas aantoonbaar vanaf 6-7 weken), 2de op 15 weken, 3de op 25 weken.
 • Onderbuik man : volume en structuur prostaat vooral. Blaas en residu na mictie. Appendix. Liesbreuk.
 • Nieren en blaas: vnl om hydronefrose uit te sluiten bij koliek.

Duplex:

 • Duplex halsvaten bij draaiduizeligheid, TIA, souffle, stroke .
 • Duplex onderste ledematen (arteriëel) : bij koud been, significante stenosen?
 • Duplex onderste ledematen (veneus) : bij dik of rood been, varices ? tromboflebitis? DVT?

Musculo-skeletaal:

 • Uitstekend voor elke palpabele tumor : vast-week ? spier-pees? Intra-articulair vocht?
 • Calcificaties, tendinintis of ruptuur van de rotator cuff.
 • Tenosynovitis bicepspees, pols, enkel, voet.
 • Spierscheur of hematoom.
 • Nodules: lipoom? Cyste? Massa ? Lymfeklier ?

Lumbale facet-infiltratie:

chonische lage-rugpijn blijkt frequent veroorzaakt door banale facet-gewricht arthrose of irritatie van de uittredende wortel. Injectie van langwerkende kristalijne steroïden onder rôntgendoorlichting blijkt 75 % van die groep significant, en voor maanden, te kunnen helpen. Als het niet helpt is dit indicatief dat de facetten geen belangrijke rol spelen, en dus eerder diskaal moet gezocht worden.

Voetstatiek:

objectivatie van de voetgewelven. Vaak plantaire hielsporen bij holvoet. Hallux valgus meting.

Botleeftijdbepaling:

Voorspelling van de definitieve lengtegroei mogelijk op +- 2 cm. best tussen 7-14 jaar. Het doel is bepalen of patiënt een vroeg- of laatbloeier is, en zo meestal kan gerustgesteld worden. Gerechtelijke botleeftijd: zijn de groeischijven allemaal dicht? ->onder/boven 16 jaar.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar

Tweejaarlijkse participatie aan borstkankerscreening door mammografie vermindert de sterfte aan borstkanker voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

Op dit ogenblik bestaat een uitgebreide hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die het effect van borstkankerscreening op de mortaliteit door borstkanker ondersteunt.

De studies wijzen op een significante daling van de mortaliteit ten gevolge van borstkanker met minstens 25% bij vrouwen tussen de 50 en 69 jaar die voor een screening werden uitgenodigd. Het overlevingsvoordeel is blijvend en neemt met de tijd significant toe

Een individuele vrouw vermindert haar risico om aan borstkanker te sterven minstens met de helft door zich tweejaarlijks te laten screenen.

Vrouwen jonger dan 50 jaar

In de groep vrouwen van jonger dan 50 jaar is er voor de huisartsen een belangrijke adviserende rol weggelegd.

Enerzijds moeten zij vrouwen informeren over het beperkte voordeel van screenen tussen 40 en 50 jaar, maar anderzijds ook over de belangrijke nadelen ervan.

Een kwart van de borstkankers komt voor op de leeftijd jonger dan 50 jaar.

Er bestaan heel wat RCT’s evenals een uitgebreide review die aantonen dat ook bij vrouwen tussen 40 en 50 jaar een mortaliteitsreductie van 15 à 20% kan worden bekomen.

De evidentie is echter minder sterk dan in de leeftijdsgroep boven 50 jaar, ook omdat er minder vrouwen in deze leeftijdsgroep onderzocht werden.

Vanuit gezondheidseconomisch oogpunt is het veel minder effectief. Bovendien is in deze leeftijdsgroep de kans op nadelen van de screening groter.

Er bestaat een veel grotere kans op een vals-positief resultaat door de moeilijkere mammografische interpretatie (denser borstklierweefsel).

Dit leidt tot ongerustheid bij de vrouw en bijkomende vervolgonderzoeken . Er is ook veel meer kans op een vals-negatief resultaat (denser borstklierweefsel en snellere groei waardoor meer intervalkankers).

De guidelines in België en het rapport van het WIV besluiten dat er voorlopig onvoldoende evidentie is om het bevolkingsonderzoek uit te breiden tot deze leeftijdsgroep.

Zolang deze evidentie ontbreekt, kunnen goed geïnformeerde vrouwen mee beslissen of zij screening voor zichzelf opportuun vinden of niet.

Vrouwen ouder dan 69 jaar

De positie van de huisarts is cruciaal om te bepalen of een vrouw van ouder dan 69 jaar verder moet worden gescreend of niet. Door de hogere prevalentie van borstkanker op oudere leeftijd en tegelijk een betere mammografische efficiëntie (lucente borsten) is een nog hogere mortaliteitsreductie door screening in deze groep te verwachten (ongeveer 40%). Hier moet echter rekening gehouden worden met concurrerende doodsoorzaken (cardiovasculaire toestand, eventuele andere maligniteit). Het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker stopt op de leeftijd van 69 jaar; deze leeftijdsgrens is bepaald door een gezondheidseconomisch argument. De leeftijd waarop systematische borstkankerscreening niet meer wordt aanbevolen, varieert volgens de richtlijnen (als er al een leeftijdsgrens vermeld wordt). De voornaamste reden van deze onzekerheid is het ontbreken van klinische studies die specifiek gericht zijn op de bevolking boven 69 jaar. De richtlijnen zijn gebaseerd op gegevens over de groep oudste vrouwen die in de klinische studies zijn opgenomen.

Meestal hanteert men de leeftijdsgrens tot 75 jaar, bij afwezigheid van ernstige comorbiditeit.